پا توی کفش بزرگتر کردن!!!!!!!!!

سامیار تازگی گیر داده به روفرشی های باباش

کفشها روبر میداره و اینور اونور میبره

و پاش می کنه

          

و کلی از خودش خوشش میاد

/ 9 نظر / 43 بازدید
نرگس

چه اندازه

نرگس

چه اندازه

نرگس

چه اندازه

نرگس

چه بهش میاد

نرگس

چه بهش میاد

نرگس

چه بهش میاد

نرگس

چه بهش میاد

نرگس

چه بهش میاد

نرگس

چه بهش میاد